Productbeschrijving

Cee-Bee Cleaning Isopropanol / Isopropyl Alcohol 99,9%

Isopropanol wordt veel gebruikt in de gezondheidszorg, maar ook bijvoorbeeld voor het schoonmaken van brillenglazen. Isopropanol komt ook voor in veel desinfectie- en schoonmaakmiddelen. U koopt bij Cee-Bee Cleaning Isopropanol van 99,9% voor een zeer vriendelijke prijs.

Isopropanol wordt veel gebruikt in de gezondheidszorg, maar ook bijvoorbeeld voor het schoonmaken van brillenglazen. Isopropanol komt ook voor in veel desinfectie- en schoonmaakmiddelen. Isopropanol oftewel IPA is een niet-drinkbare alcohol.

Kenmerken:

 • Zeer breed inzetbaar
 • Goede ontsmetter
 • Zeer goede ontvetter
 • Reinigen van siliconen
 • Een ontvetter voor bijvoorbeeld glas
 • Oplossen van vetten
 • Gemakkelijk verwijderen van lijmen of viltstift
 • Het reinigen van drukvlakken in de grafische industrie

Verwerking:

Reinig het oppervlakte eerst met een allesreiniger. Spoel het oppervlakte af met water. Breng de isopropanol aan met een microvezeldoek.

Veiligheidseisen:

 • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen.
 • Niet roken.
 • Beschermende kledij dragen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
 • Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
 • Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren.
 • Koel bewaren.

De Isopropanol die u bij ons koopt is 99,9% zuiver. Hoe zuiverder de Isopropanol is, hoe beter de kwaliteit. Isopropanol is absoluut niet geschikt voor consumptie.